Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn từ Tiểu hợp phần III(D) là một hợp phần trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) nhằm mục đích muốn giới thiệu một số thông tin về xe buýt nhanh rộng rãi đến mọi người cũng như giúp độc giả có cái nhìn khách quan hơn về các thuận lợi và hạn chế của loại hình vận tải hành khách công cộng mới này ở Việt Nam.

Mô tả: PUBLIC MASS PASSENGER TRANSIT SYSTEM – BUS RAPID TRANSIT: Vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn – Xe buýt nhanh / Nguyễn Hồng Tiến.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 452 tr. : minh họa, 24 cm.- 9786049514227.- 388.322 / T305

                                                     Số tìm sách trên kệ: 388.322 / T305

                                                     Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách này đã nêu lên những khía cạnh pháp lý của Chính phủ và các công ty hóa chất đối với việc sử dụng chất da cam/ Dioxin trong chiến tranh; kinh nghiệm về phương pháp để giải quyết các yêu cầu bồi thường cho những nạn nhân; quan điểm, phương án và giải pháp để tiếp tục yêu cầu trách nhiệm về hậu quả mà họ đã gây ra sau chiến tranh đối với con người và môi trường ở Việt Nam.

Mô tả: Trách nhiệm về hậu quả Chất da cam/ Dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh / Nguyễn Như Phát, Nguyễn Thị Việt Hương (đồng chủ biên).- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016.- 304tr. 24 cm.- 9786049448874.- 615.9512 Ph110

Số tìm sách trên kệ: 615.9512 / Ph110

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt: Quyển sách này là kết quả mà nhóm tác giả đã nghiên cứu được. Từ đó nhóm tác tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn; quan điểm, định hướng và giải pháp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam.

Mô tả: Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam / Dương Đình Giám (chủ biên), Lê Quốc Bảo, Nguyễn Nghĩa…- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016.- 312 tr. : minh họa, 24 cm.- 9786049448928.- 382.509597 / Gi104

Số tìm sách trên kệ: 382.509597 / Gi104

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê thành phố Cần Thơ biên soạn và xuất bản hàng năm hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ

Mô tả:

Niên giám thống kê thành phố Cần thơ năm 2016 /  Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê, 2017. – 500tr., 26 cm

 

Tóm tắt: Nhóm tác giả của quyển sách này đã cung cấp cho độc giả biết được tình hình bò sữa hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cung cấp cho độc giả một số kiến thức về bệnh sinh sản và bệnh chân móng của bò sữa ở Việt Nam.

Mô tả: Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam / Sử Thanh Long (chủ biên), Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2016.- 168 tr. : minh họa, 21 cm.- 9786046024316.- 636.2142 / L431

Số tìm sách trên kệ: 636.2142 / L431

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Xem các bài viết cũ hơn »