Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên

Tóm tắt:

Giáo trình giới thiệu tổng quan về hợp chất thiên nhiên nói chung và các hợp chất cụ thể như terpenoid, steroid, alkaloid, flavonoid và các hợp chất biến dưỡng thứ cấp khác.

Mô tả:

Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên / Tôn Nữ Liên Hương (chủ biên), Lê Thị Bạch, 9786049199097.- 547.1/ H561

Số tìm sách trên kệ: 547.1/ H561

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Giáo trình sinh thái thủy sinh vật

Tóm tắt:

Giáo trình giới thiệu  về môi trường nước và thuỷ vực. Đời sống thuỷ sinh vật trong môi trường nước. Đời sống quần thể, quần xã thuỷ sinh vật. Hệ sinh thái thuỷ vực. Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật.

Mô tả:

Giáo trình sinh thái thủy sinh vật / Nguyễn Văn Kiểm, 9786049198298.- 577.76/ K304

Số tìm sách trên kệ: 577.76/ K304

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Giáo trình giới thiệu về chuỗi giá trị, thị trường và kết nối thị trường, hệ thống chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị sản phẩm, phân tích SWOT và lợi thế cạnh tranh, nâng cấp và hỗ trợ chuỗi giá trị.

Mô tả:

Giáo trình phân tích chuỗi giá trị sản phẩm : Ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp / Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son, 9786049196744.- 338.5/ L451

Số tìm sách trên kệ: 338.5/ L451

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Giáo trình thuế

Tóm tắt:

Giới thiệu tổng quan về thuế; các qui định hiện hành của các sắc, qui định về quản lý thuế;  thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác.

Mô tả:

Giáo trình thuế / Huỳnh Quang Linh, Trần Công Thành, Nguyễn Thị Diễm Trinh, 9786049198328.- 336.2/ L312

Số tìm sách trên kệ: 336.2/ L312

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tình huống kinh tế học hành vi

Tóm tắt:

Nội dung tài liệu cung cấp 12 tình huống trong kinh tế học hành vi như hiệu ứng “mỏ neo”, hiệu ứng “chim mồi”, “lựa chọn liên thời gian”… cho thấy sự bất hợp lý trong lựa chọn của con người trong việc đưa ra quyết định so với các lý thuyết kinh tế chuẩn tắc.

Mô tả:

Giáo trình tình huống kinh tế học hành vi / Nguyễn Tuấn Kiệt, 9786049198991.- 658.87/ K308

Số tìm sách trên kệ: 658.87/ K308

                                                              Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Xem các bài viết cũ hơn »