Biên độ dòng điện

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý học
  3. Tín hiệu
  4. Biên độ dòng điện
Biên độ dòng điện
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.