Công nghệ cây lúa miến (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực phẩm
  3. Công nghệ cây lúa miến (địa lí)
Công nghệ cây lúa miến (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.