Hệ thống lưu trữ và truy tìm thông tin

  1. TRANG CHỦ
  2. Hệ thống lưu trữ và truy tìm thông tin
Hệ thống lưu trữ và truy tìm thông tin
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.