Hệ thống máy tính được cài đặt

  1. TRANG CHỦ
  2. Hệ thống máy tính
  3. Hệ thống máy tính được cài đặt
Hệ thống máy tính được cài đặt
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.