Chất thải nông nghiệp - Khía cạnh môi trường

  1. TRANG CHỦ
  2. Ô nhiễm nông nghiệp (địa lí)
  3. Hóa chất nông nghiệp - Khía cạnh môi trường
  4. Chất thải nông nghiệp - Khía cạnh môi trường
Chất thải nông nghiệp - Khía cạnh môi trường
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.