Ký sinh trùng kháng nguyên - Biến thể

  1. TRANG CHỦ
  2. Biến thể sinh hóa
  3. Ký sinh trùng kháng nguyên - Biến thể
Ký sinh trùng kháng nguyên - Biến thể
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.